Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

AGROTECH KARAVAN počeo sa realizacijom

Potkozarski kraj je poznat po voćarskoj proizvodnji. Odsustvo razvojne paradigme i nezavršeni procesi tranzicije rezultirali su niskim BDP po stanovniku i znatno slabijem razvoju od mogućnosti koje pružaju prirodne pogodnosti, tradicija te potencijali radne snage.

U okviru poziva za dostavljanje projekata za program Horizon 2020 PZ «KOOPERATIVA PRIJEDOR»  kao jedina zadruga iz Bosne i Hercegovine je u saradnji sa 29 institucija iz Evropske unije i Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora podnela prijedlog projekta. Učestvovanje u pripremi ovog prijedloga projekta omogućio je PZ «KOOPERATIVA PRIJEDOR»  da kroz  Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” Ministarstva civilnih poslova BiH dobije grant sredstva za realizaciju projekta AGROTECH KARAVAN.

Specifični cilj projekta jejačanje međunarodne saradnje kroz uspostavljanje razvojnih partnerstava, transfera znanja i tehnologija u cilju uspostavljanja inovativnog poslovnog modela.

Organizacijom studijskih posjeta kroz AGROTECH KARAVAN projekat će snažno doprinosi stvaranju novih i jačanju postojećih razvojnih partnerstva za buduće pozive u okviru H2020 programa i transferu znanja i tehnologija u agrarnom sektoru sa organizacijama iz Evropske Unije. Projekat povezuje istraživački, tržišni aspekt sa proizvodnim aspektom.Za realizaciju akivnosti inicijalno će se koristi uspostavljena partnerstva kroz pripremu podnetog H2020  projekta.

Kroz projekte aktivnosti minimum 7 predstavnika menadžmeta zadruge, naučno istraživačkih institucija, razvojne agencije i savetodavnih službi će boraviti u studijskoj posjeti u minimum 3 zemlje Evropske unije. Kroz studijske posjete će se organizovati B2B sastanci sa EU organizacijama od interesa te posjeta sajmu u cilju transfer znanja i primjena novih tehnologija koje treba da dovedu do jačanja kapaciteta za uvođenje novih proizvoda i servisa.

Leave a Reply