Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode

Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / READP raspisuje:

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju jagode u 2024. godini.

Kroz projekat u saradnji sa IFAD / READP i Grad Prijedor, Opštine Kozarska Dubica, Oštra Luka i Novi Grad, potencijalnim korisnicima/e je predviđeno da dobiju  kompletan paketa za sadnju jagode za prvu godinu proizvodnje, što uključuje sadni materijal, sredstva za prihranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sistem za navodnjavanje, a pokrit će se i troškovi analize zemlje i vode te je osiguran otkup i tržište jagode. Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Korisnici/e će potpisati ugovor sa PZ ”Kooperativa Prijedor” kojim će biti definisana prava i obaveze. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o otkupu voća sa otkupljivačem PZ ”Kooperativa Prijedor” sa p.o. Prijedor, gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte  kriterije i koja su spremna da obezbijede  tražene stavke.

Maksimalna površina zasada jagode koja je obuhvaćena ovim projektom iznosi 1 hektar Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 10.

Projekat će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik do 50 % , Projekat do 50 %

1. Opšti kriteriji za odabir korisnika/ca u okviru Javnog poziva

Opšti kriteriji i Potrebni dokumenti


1.Podnosilac/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili se baviti poljoprivrednom djelatnošču na teritoriji Grada Prijedora, Opštine Kozarska Dubica, Novi Grad ili Oštra Luka.
Potvrda o prebivalištu CIPS ne starija od 6 mjeseci (original ili ovjerena fotokopija);
Fotokopija lične karte;

2.Podnosilac/podnositeljka mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1,000m2 zemljišta na kojem će se uzgajati jagodu. U ovu površinu ne smiju ulaziti ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnosioca/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine.

3.Zemljište mora biti pogodno za uzgoj jagode (osunčano, bez viška podzemne vode, pogodnog hemijskog sastava, itd.).
Komisija PZ ”Kooperativa Prijedor” i, IFAD / READP će izlaskom na teren utvrditi pogodnost položaja i konfiguraciju zemljišta.

4.Zemljište mora imati pristup putu i stalnom izvoru čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.).


Opšti kriteriji su eliminatorni. Na osnovu osvojenih bodova sačiniće se rang lista.

Komisija će procijeniti tačnost podataka navedenih u obrascu za prijavu. Zemljište ponuđeno od podnosioca/podnositeljke koji/a uspješno prođe drugu fazu evaluacije će biti podvrgnuto hemijskoj i mikrobiološkoj analizi kod nadležne institucije.
Ukoliko kvalitet zemljišta nije pogodan za uzgoj jagode, prijava se neće dalje uzeti u razmatranje!

Korisnici/e koji budu odabrani/e biće blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na web stranici www.kooperativaprijedor.com 

Pozivaju se svi zainteresovani  koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu lično ili putem pošte najkasnije do 24.07.2024. godine u kancelariji PZ ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor , ulica Aleja Kozarskog odreda bb, 79 101 Prijedor, sa naznakom Prijava na Javni poziv za podizanje zasada jagoda 2024.g.
Za sve dodatne informacije možete dobiti i u Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Priejdora, kao i web stranici www.kooperativaprijedor.com ili putem telefona 066/300-754, 066/ 159-464

Comments are closed.