Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

JAVNI POZIV  Za odabir korisnika/ca za proljetnju sjetvu non GMO soje

 Poljoprivredna zadruga ”Agroprijedor Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: 

JAVNI POZIV  Za odabir korisnika/ca za proljetnju sjetvu non GMO soje, u iznosu maksimalno 4000.00 KM po korisniku na području Grada Prijedora, Novog Grada i Koz Dubice za sjetvu April/Maj 2024. godine. 

Poziv je otvoren od 18.03. do 29.03.2024. godine. Formular za prijavu se može preuzeti u kancelariji PZ ”Agroprijedor ” sa P.O. Prijedor koja se nalazi na Svalama radnim danom od 08 -15 časova. 

1. Kroz projekat u saradnji sa IFAD / READP i Grad Prijedor, potencijalnim korisnicima/e je predviđeno da dobiju kompletan paket za sjetvu soje sufinansiran od strane IFAD-a u iznosu od 40%, što uključuje sertifikovano sjeme, djubrivo te sredstva za prihranu bilja i sredstva za zaštitu bilja. Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama. 

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, pripremu zemljišta za sjetvu, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Korisnici/e će potpisati ugovor sa PZ ”Agroprijedor” kojim će biti definisana prava i obaveze. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o potencijalnom otkupu soje sa otkupljivačem PZ ”Agroprijedor” sa P.O. Prijedor, gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja. 

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju gore navedene kriterije i koja su spremna da obezbijede gore tražene stavke. 

Maksimalna površina zasada koja je obuhvaćena ovim projektom po korisniku je 4000.00KM. Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 80 

Projekat će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik 60 % , Projekat 40 % 

1. Opšti kriteriji za odabir korisnika/ca u okviru Javnog poziva 

Opšti kriteriji i Potrebni dokumenti 

1.Podnosilac/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili se baviti/planira baviti poljoprivrednom djelatnošcu na teritoriji Grada Prijedora; -Fotokopija lične karte; 

2.Podnosilac/podnositeljka mora nesmetano raspolagati sa zemljištem na kojem će se sijati soja. U ovu površinu ne smiju ulaziti ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnosioca/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; 

3.Zemljište mora biti pogodno za sjetvu soje (osunčano, bez viška podzemne vode, pogodnog hemijskog sastava, itd.). Komisija PZ ”Agroprijedor” i, IFAD / READP će izlaskom na teren utvrditi pogodnost položaja i konfiguraciju zemljišta. 

Korisnici/e koji budu odabrani/e biće blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na web stranici www.kooperativaprijedor.com i na oglasnom mjestu Agroprijedor Prijedor na Svalama 

Pozivaju se svi zainteresovani mještani grada Prijedora, Dubice, Oštre Luke i Novog Grada koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu lično ili putem pošte najkasnije do 07.04.2024. godine u kancelariji PZ ”Agroprijedor” sa P.O. Prijedor , ulica Svale bb, 79 101 Prijedor, sa naznakom Prijava na Javni poziv za sjetvu non GMO soje u 2024 god. Za sve dodatne informacije možete dobiti upitom na našoj mail adresi agroprijedor@gmail.com ili putem telefona 065 430 719 ili 065 868-861. 

PZ Agroprijedor sa p.o. Prijedor 

Comments are closed.