Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode (clery, asia, joly, alba, roxana)

Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / READP raspisuje:

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode (clery, asia, joly, alba, roxana) na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju jagode u 2022. godini.

Poziv je otvoren od 29.05.2022. do 30.06.2022. godine.

Kroz projekat u saradnji sa IFAD / READP i Grad Prijedor, Opštine Kozarska Dubica, Oštra Luka i Novi Grad, potencijalnim korisnicima/e je predviđeno da dobiju  kompletan paketa za sadnju jagode za prvu godinu proizvodnje, što uključuje sadni materijal, sredstva za prihranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sistem za navodnjavanje, a pokrit će se i troškovi analize zemlje i vode te je osiguran otkup i tržište jagode. Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Korisnici/e će potpisati ugovor sa PZ ”Kooperativa Prijedor” kojim će biti definisana prava i obaveze. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o otkupu voća sa otkupljivačem PZ ”Kooperativa Prijedor” sa p.o. Prijedor, gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte  kriterije i koja su spremna da obezbijede  tražene stavke.

Maksimalna površina zasada jagode koja je obuhvaćena ovim projektom iznosi 1 hektar Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 20.

Projekat će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik do 50 % , Projekat do 50 %

1. Opšti kriteriji za odabir korisnika/ca u okviru Javnog poziva

Opšti kriteriji i Potrebni dokumenti


1.Podnosilac/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili se baviti poljoprivrednom djelatnošču na teritoriji Grada Prijedora, Opštine Kozarska Dubica, Novi Grad ili Oštra Luka.
Potvrda o prebivalištu CIPS ne starija od 6 mjeseci (original ili ovjerena fotokopija);
Fotokopija lične karte;

2.Podnosilac/podnositeljka mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1,000m2 zemljišta na kojem će se uzgajati jagodu. U ovu površinu ne smiju ulaziti ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnosioca/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili

Comments are closed.