Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada borovnice na površini do 1,000 m2

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada borovnice na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju jesen 2021. godine.

Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje:

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada borovnice na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju jesen 2021. godine.

Poziv je otvoren od 01.08.2021. do 15.08.2021. godine.

Kroz projekat u saradnji sa IFAD / RCDP i Grad Prijedor, Opštine Kozarska Dubica, Oštra Luka i Novi Grad, potencijalnim korisnicima/e je predviđeno da dobiju  kompletan paketa za sadnju borovnice za prvu godinu proizvodnje, što uključuje sadni materijal, sredstva za prihranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sistem za navodnjavanje, a pokrit će se i troškovi analize zemlje i vode te je osiguran otkup i tržište borovnice. Tokom čitavog procesa i trajanja Projekta biće obezbijeđena stručna i tehnička pomoć i edukacija korisnika/ca u skladu sa dobrim poljoprivrednim praksama.

Od korisnika/ca se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, pripremu zemljišta za sadnju, te da se pridržavaju stručnih uputa i ugovornih odredbi. Korisnici/e će potpisati ugovor sa PZ ”Kooperativa Prijedor” kojim će biti definisana prava i obaveze. Pored toga, korisnici će potpisati ugovor o otkupu voća sa otkupljivačem PZ ”Kooperativa Prijedor” sa p.o. Prijedor, gdje će se definisati uslovi otkupa i rokovi plaćanja.

Pravo učešća imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opšte  kriterije i koja su spremna da obezbijede  tražene stavke.

Maksimalna površina zasada borovnice koja je obuhvaćena ovim projektom iznosi 0,5 hektara. Maksimalni broj korisnika koji će biti odabrani putem Javnog poziva je 5.

Projekat će biti sufinansiran u sljedećim iznosima: Korisnik do 50 % , Projekat do 50 %

1. Opšti kriteriji za odabir korisnika/ca u okviru Javnog poziva

Opšti kriteriji i Potrebni dokumenti


1.Podnosilac/podnositeljka prijave mora imati prebivalište i ostvarivati prihod od primarne poljoprivredne proizvodnje ili se baviti poljoprivrednom djelatnošču na teritoriji Grada Prijedora, Opštine Kozarska Dubica, Novi Grad ili Oštra Luka.
Potvrda o prebivalištu CIPS ne starija od 6 mjeseci (original ili ovjerena fotokopija);
Fotokopija lične karte;

2.Podnosilac/podnositeljka mora nesmetano raspolagati sa minimalno 1,000m2 zemljišta na kojem će se uzgajati borovnica. U ovu površinu ne smiju ulaziti ostali objekti i/ili zasadi koji se nalaze na parceli. Dokaz o vlasništvu nad zemljištem (original ili ovjerenu kopiju ZK izvatka) ili posjedovni list sa kopijom katastarskog plana na ime podnosioca/podnositeljke ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o korištenju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju) sa priloženim ZK ili posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime davaoca prava; Ugovor mora biti zaključen na najmanje 3 godine.

3.Zemljište mora biti pogodno za uzgoj borovnice (osunčano, bez viška podzemne vode, pogodnog hemijskog sastava, itd.).
Komisija PZ ”Kooperativa Prijedor” i, IFAD / RCDP će izlaskom na teren utvrditi pogodnost položaja i konfiguraciju zemljišta.

4.Zemljište mora imati pristup putu i stalnom izvoru čiste vode za navodnjavanje (česma, bunar, čatrnja, potok i sl.).


Opšti kriteriji su eliminatorni. Na osnovu osvojenih bodova sačiniće se rang lista.

Komisija će procijeniti tačnost podataka navedenih u obrascu za prijavu. Zemljište ponuđeno od podnosioca/podnositeljke koji/a uspješno prođe drugu fazu evaluacije će biti podvrgnuto hemijskoj i mikrobiološkoj analizi kod nadležne institucije.
Ukoliko kvalitet zemljišta nije pogodan za uzgoj borovnice, prijava se neće dalje uzeti u razmatranje!

Korisnici/e koji budu odabrani/e biće blagovremeno obaviješteni/e, a rang lista će biti objavljena na web stranici www.kooperativaprijedor.com 

Pozivaju se svi zainteresovani  koji ispunjavaju gore navedene kriterije da popune formular i uz potrebne dokumente dostave svoju prijavu lično ili putem pošte najkasnije do 15.08.2021. godine u kancelariji PZ ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor , ulica Aleja Kozarskog odreda bb, 79 101 Prijedor, sa naznakom Prijava na Javni poziv za podizanje zasada borovnice 2021.g.
Za sve dodatne informacije možete dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj, sektor poljoprivrede, kao i web stranici www.kooperativaprijedor.com ili putem telefona 066/300-754, 066/ 159-464

Comments are closed.